• darkblurbg

Algemene leveringsvoorwaarden 

Definitie 

 1. ALWAYSTHESUN: ALWAYSTHESUN, gevestigd in Alphen aan den Rijn, Kvk-nummer: 28073640.
 2. Klant: degene met wie ALWAYSTHESUN een overeenkomst is aangegaan. 
 3. Partijen: ALWAYSTHESUN en de klant samen. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en levering van diensten of producten door of names ALWAYSTHESUN. 
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden, nadrukkelijk uit.  

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van ALWAYSTHESUN zijn vrijblijvend, tenzij daarin nadrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.     

Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt ALWAYSTHESUN zich het recht voor de offerte alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt ALWAYSTHESUN slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.   

Prijzen 

 1. Alle prijzen die ALWAYSTHESUN hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, heffingen, reis-, verzend- of transportkosten of specifieke kosten voor de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die ALWAYSTHESUN hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan ALWAYSTHESUN te allen tijde aanpassen. 
 3. De prijs m.b.t. een dienstverlening wordt door ALWAYSTHESUN vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van ALWAYSTHESUN, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen. 
 5. Indien partijen voor de dienstverlening van ALWAYSTHESUN een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. ALWAYSTHESUN is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, dient ALWAYSTHESUN, de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. 
 9. ALWAYSTHESUN heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal ALWAYSTHESUN prijsaanpassingen aan de klant meedelen.

Gevolgen van niet tijdig betalen 

 1. ALWAYSTHESUN hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. 
 2. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is ALWAYSTHESUN gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
 3. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan ALWAYSTHESUN. 
 4. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 5. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag ALWAYSTHESUN zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van ALWAYSTHESUN op de klant onmiddellijk opeisbaar.  
 7. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door ALWAYSTHESUN, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan ALWAYSTHESUN te betalen.

Opschortingsrecht

De klant doet afstand van het recht om tot nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Verzekering 

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffing en waterschade evenals diefstal te weten: geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst; zaken van ALWAYSTHESUN die bij de klant aanwezig zijn; zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 2. De klant geeft op eerste verzoek van ALWAYSTHESUN de polis van deze verzekeringen ter inzage. 

Garantie 

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor ALWAYSTHESUN enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen. 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. ALWAYSTHESUN voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. ALWAYSTHESUN heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat ALWAYSTHESUN tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat ALWAYSTHESUN tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan ALWAYSTHESUN. 
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert ALWAYSTHESUN de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door ALWAYSTHESUN redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.   

Vrijwaring 

De klant vrijwaart ALWAYSTHESUN tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door ALWAYSTHESUN geleverde producten en/of diensten. 

Klachten 

 1. De klant dient een door ALWAYSTHESUN geleverde product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
 2. Beantwoordt een geleverde product of dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant ALWAYSTHESUN daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat ALWAYSTHESUN in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat ALWAYSTHESUN gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.  

 Ingebrekestelling 

 1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan ALWAYSTHESUN.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling ALWAYSTHESUN ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijk aansprakelijkheid klant 

Als ALWAYSTHESUN een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan ALWAYSTHESUN verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid ALWAYSTHESUN 

 1. ALWAYSTHESUN is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien ALWAYSTHESUN aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoerig van de overeenkomst. 
 3. ALWAYSTHESUN is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien ALWAYSTHESUN aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, teksten en omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen gen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.     

Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van ALWAYSTHESUN vervalt in elk geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht van ontbinding  

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer ALWAYSTHESUN toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door ALWAYSTHESUN niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat ALWAYSTHESUN in verzuim is. 
 3. ALWAYSTHESUN heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien ALWAYSTHESUN kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichting niet behoorlijk zal kunnen nakomen.     

Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van ALWAYSTHESUN in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan ALWAYSTHESUN kan worden toegerekend in een van de wil ALWAYSTHESUN onafhankelijk situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van ALWAYSTHESUN kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer,- en telecomstoringen; computervirussen , stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor ALWAYSTHESUN 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat ALWAYSTHESUN er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk of gedeeltelijk ontbinden.
 5. ALWAYSTHESUN is in een overmachtsituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.       

Wijziging in de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

Wijziging algemene voorwaarden 

 1. ALWAYSTHESUN is gerechtigd deze algemeen voorwaarden te wijzigen of aan te vullen 
 2. Wijziging van onderschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal ALWAYSTHESUN zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 

Overgang van rechten 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijk instemming van ALWAYSTHESUN. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat ALWAYSTHESUN bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.  

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  
 2. De Nederlandse rechter in het arrondisement waar ALWAYSTHESUN is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 1 maart 2021

ALWAYSTHESUN, 

Samsomlaan 17, 
2405 DV Alphen aan den Rijn
Tel. +31 (0) 6 55 150 193,

KvK. 28073640
BTW. NL001185559B42  
IBAN. NL35 KNAB 0259 3616 58 

fred@alwaysthesun.nl,
www.alwaysthesun.nl